Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rafinerii Trzebinia S.A.

Kategorie Różne

Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki to główne decyzje dzisiejszego ZWZ Rafinerii Trzebinia S.A.